Login

Jednací řád výcvikové komise SPČR

Publikováno: 17.8.2005

Jednací řád Výcvikové komise SPČR

I.

 

1. Jednací řád VK vymezuje její působnost a upravuje způsob její práce. Vymezuje rozsah práv a povinností členů VK a stanoví pravidla jednání tohoto orgánu. Jednací řád VK je závazný pro všechny členy tohoto orgánu.

 

II.

1. Za přípravu práce VK je odpovědný její předseda.

2. VK se schází na základě plánu činnosti, schvalovaném na posledním jednání VK v předchozím kalendářním roce. VK se schází minimálně 4x v kalendářním roce. Zasedání VK svolává její předseda nebo jím pověřený člen. Zasedaní komise je možno svolat i v mimořádných případech.

3. Jednání VK probíhá podle bodů uvedených v pozvánce, změny programu schvaluje VK na začátku svého jednání.

4. Materiály pro jednání VK k plánovaným úkolům předkládají její členové písemně minimálně 10 dní před schůzkou předsedovi který zajistí jejich distribuci, či v případě nově vzniklých úkolů ústně na jednání VK.

5. Hosté se mohou účastnit jednání VK na její pozvání či s jejím souhlasem jejího předsedy.

6. Cestovné a pobytové náklady členů VK hradí příslušné zemské svazy.

 

III.

 

1. V případě nepřítomnosti je povinností člena VK se předem omluvit a poskytnout písemné podklady k úkolům které mu byly zadány, a písemně se vyjádřit k ostatním projednávaným bodům programu jednání.

2. Pokud se předem omluví více než 50% členů VK, předseda jednání odvolá a stanoví náhradní termín.

3. Z jednání VK je pořizován písemný záznam. Záznam pořizuje předseda nebo jím pověřený člen. Na závěr jednání se tento záznam přečte. Předseda VK zajistí zaslání záznamu (nejlépe v elektronické podobě) všem členům VK a sekretariátům obou zemských svazů. Zápis z jednání VK je určen především k vnitřní potřebě VK a prezídií obou zemských svazů. O svém jednání informuje VK všechny instruktory.

4. Jednání VK řídí její předseda nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen.

5. Při svém rozhodování se VK snaží dosáhnout shody. Pokud toto není možné rozhodnuje hlasování, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas řídícího zasedání.

6. Dokumentaci z jednání VK tvoří:
    zápis z jednání s vyznačením přítomnosti členů
    písemné podkladové materiály

IV.

 

1. VK má právo zřídit subkomise či pracovní skupiny k jednotlivým tématickým okruhům své práce a pověřit své jednotlivé členy jejich řízením a odpovědností za jejich práci.

2. Rozpočet pro finanční zabezpečení činnosti VK zpracovává její člen pověřený předsedou a VK jej projednává na své poslední schůzce v kalendářním roce. Rozpočet schvaluje vedení SPČR. Za jeho dodržení odpovídá předseda VK.

3. Potřebnou agendu VK a archivaci její dokumentace zajišťuje sekretariát SČP.

4. Tento jednací řád nabývá platnosti 14. 2. 2003.

Milan Nachtigal


Zpět na hlavní výpis

Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign